*Vị trí và chức năng:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước vê giáo dục và đào tạo, bao gôm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đảo tạo; tiêu chuận nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn băng, chứng chỉ; bảo đảm chât lượng giáo dục và đào tạo. 

- Quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức và cá nhân nước ngoài), gồm: cơ sở giáo dục mầm non; trường tiểu học; trường phổ thông dân tộc bán trú, trường trung học cơ sở, trường phổ thông cό nhiều câp học, trong đó khộng có cấp trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục khác (nếu có) thuộc thẩm quyên quản lý của Ủy ban nhân dân huyện. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ công tác của Uy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái. 

* Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan dự thảo các văn bản trình Ủy ban nhân dân huyện: Quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo; văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của nhà nước về hoạt động giáo dục trên địa bàn; quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, trường phô thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú, trường tiểu học; trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo, không bao gồm nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) và Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh và Uỷ ban nhân dân huyện. - Quyết định thành lập (đối với cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đôi với cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia tách, giải thể các các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài): trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú, trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non, trung tâm học tập cộng đông; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân huyện. Quyết định, Chỉ thị cá biệt khác theo chức năng, nhiệm vụ của phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện. 

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện: các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các cơ chế, chính sách về xã hội hoá giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.

- Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục gồm: các cơ sở giáo dục mầm non; trường tiểu học; trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú, trung tâm học tập cộng đồng; các

cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân huyện theo quy định của các cấp có thẩm quyền. 

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân huyện. 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân huyện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

- Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiên trong giáo dục, tông kêt kinh nghiệm, sáng kiên của địa phương trong lĩnh vực giáo dục. 

- Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn huyện.

- Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi Chính phủ trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định của pháp luật. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc; tổng hợp vị trí việc làm, số lượng người làm việc của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện hàng năm, trình có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, hợp đồng, điều động, luân chuyển, biệt phái và thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức, hợp đồng lao động của các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân huyện và công chức của phòng Giáo dục và Đào tạo. 

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, cách chức, giáng chức, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập thực hiện theo quy định của Pháp luật và theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Công nhận, không công nhận hội đông quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện theo quy định của pháp luật. 

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; tổng hợp ngân sách giáo dục hàng năm để cơ quan tài chính trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; quyết định giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục trực thuộc khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch xác định, cân đối ngân sách nhà nước chỉ cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và cả nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân huyện. Xét duyệt, tổng hợp báo cáo quyết toán hàng năm đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc gửi phòng Tài chính – Kế hoạch theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

- Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tổ cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với phòng Nội vụ, phòng Tài chính - Kế hoạch giúp Uỷ ban nhân dân huyện kiêm tra, thanh tra việc thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm vê nhiệm vụ, tài chính, của các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân huyện. 

- Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ, hàng năm và báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động, tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, người lao động của phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật. 

- Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện. 

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch Üy ban nhân dân huyện giao.